Jakie podatki zapłacimy przy zakupie nieruchomości

Źródło: Dominika Flisiak

Nabycie nieruchomości może nastąpić z 2 źródeł; z rynku pierwotnego lub z rynku wtórnego. Zależnie od tego z którym wariantem mamy do czynienia, kupujący obciążony zostanie podatkiem odpowiednio: VAT (od towarów i usług) lub PCC (od czynności cywilno-prawnych). W przypadku nabywania nieruchomości na rynku pierwotnym np. od dewelopera zapłacimy podatek VAT w stawkach 7 lub 22%, zależnie od rodzaju nabywanego przedmiotu.

Lokale i domy mieszkalne są obłożone stawką 7%, lokale o innym niż mieszkalne przeznaczeniu – np. garaż – stawką 22%. Podatek VAT jest podatkiem od dostawy towarów i usług, zatem opodatkowanie nim związane jest z obowiązkami tej strony, która towar dostarcza tzn. sprzedającego nieruchomość. W praktyce natomiast oznacza to, iż do ceny sprzedaży zbywca dolicza kwotę podatku VAT i płatność podatku dokonywana jest przez kupującego, a sprzedający jest jedynie zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego.

Podatek PCC płaci się przy obrocie cywilno-prawnym rzeczami lub prawami majątkowymi. W odniesieniu do nieruchomości ma to miejsce przy transakcjach z rynku wtórnego. Stawka podatku PCC w przypadku zakupu nieruchomości wynosi 2% i naliczana jest od ceny transakcyjnej. O odróżnieniu od poprzedniej sytuacji, w przypadku PCC wszystkie obowiązki formalnie i faktycznie spoczywają na stronie kupującej.

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili zawarcia transakcji zakupu nieruchomości. W zkapozostałych niż transakcje na nieruchomościach przypadkach deklarację składa się i podatek płaci w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku zakupu nieruchomości sytuacja jest wyjątkowa ponieważ płatnikiem podatku, tzn. tym który go pobiera od podatnika (kupującego) i w jego imieniu odprowadza do urzędu skarbowego, jest notariusz. Przepisy ustawy o PCC wyraźnie nakładają na notariuszy obowiązek poboru kwoty podatku PCC– wskazując ich jako płatników w chwili dokonywania transakcji wymagających formy notarialnej, a nawet więcej - nakładają obowiązek uzależnienia przeprowadzenia transakcji od uprzedniego pobrania podatku PCC.

Podatek PCC pojawia się przy transakcji zakupu nieruchomości jeszcze w innym kontekście. W przypadku nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego zaistnieje konieczność wpisania hipoteki na rzecz finansującego nasz zakup banku. Wpisanie hipoteki jest także czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych. Istnieją 2 rodzaje hipotek: hipoteka zwykła, którą z reguły wpisuje się celem zabezpieczenia spłaty kwoty kapitału kredytu – czyli tej kwoty, na którą kredyt został udzielony, oraz hipoteka kaucyjna, którą wpisuje się dla zabezpieczenia spłaty zobowiązań o wartości nieznanej jeszcze w chwili dokonywania wpisu – tę hipotekę wpisuje się dla zabezpieczenia spłaty odsetek. Przy wpisywaniu hipoteki zwykłej wysokość podatku PCC wynosi 0,1% i liczona jest od kwoty hipoteki, natomiast dla hipoteki kaucyjnej kwota podatku jest stała i wynosi 19 zł. Na okoliczność zapłaty podatku PCC od urządzenia hipoteki składa się deklarację PCC -3.

Sama transakcja zakupu nieruchomości – w związku z koniecznością przeprowadzenia jej w formie notarialnej – wiąże się z innymi opłatami: taksa notarialna, koszty wypisów z dokumentów, opłaty wieczysto - księgowe. 

Autro: Dominika Flisiak dla IMMOBI.pl